จำนวนผู้ชม On Line: 2 คน
  ผู้เข้าชมวันนี้ : 11
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 12
  ผู้เข้าชมเดือนนี้: 719
  ผู้เข้าชมปีนี้: 5771
  ผู้เข้าชมมากที่สุด: 592
  ผู้เข้าชมทั้งหมด: 75694
2020-11-28
เวลา : 12:25:18 PM
   PCRU E-NEWS

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปัญหาการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

2019-05-30 / 13:34:23
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

2019-05-30 / 12:05:05
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

2019-05-27 / 11:19:27
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

โครงการอบรมผู้นำรับน้องประชุมเชียร์อย่างสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562

2019-05-27 / 11:04:14
โดย : อนนท์ กันผง

งานเสวนาวิชาการศาสตร์กัญชา “กัญชาสู่การวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดเพชรบูรณ์”

2019-05-27 / 10:56:53
โดย : อนนท์ กันผง

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปี พ.ศ.2562

2019-05-27 / 10:56:37
โดย : อนนท์ กันผง

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2019-05-27 / 10:56:16
โดย : อนนท์ กันผง

อบรมผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

2019-05-23 / 15:55:34
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นที่ อบต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

2019-05-23 / 15:43:16
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

การแสดงร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

2019-05-23 / 14:34:46
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ศาสตร์พระราชา”

2019-05-23 / 14:02:04
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

การประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2562

2019-05-23 / 11:29:37
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ประชุมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ

2019-05-10 / 16:16:41
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2019-05-08 / 15:01:17
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

2019-04-24 / 16:29:38
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

สอบสัมภาษณ์ นศ. รอบที่3

2019-04-02 / 09:54:55
โดย : อนนท์ กันผง

เปิดโครงการศูนย์วิจัยชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ใส้เมี่ยงสมุนใพร หมู่ 1 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

2019-03-21 / 15:07:28
โดย : สถาบันวิจัยฯ

บรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2562

2019-03-20 / 15:26:41
โดย : นางสาวบุศรินทร์ พลพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2562

2019-03-20 / 15:24:28
โดย : นางสาวบุศรินทร์ พลพันธ์

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "มหาวิทยาลัย โปร่งใส ไม่โกง" บัณฑิตไทย ประจำปีการศึกษา 2561

2019-03-20 / 15:22:56
โดย : นางสาวบุศรินทร์ พลพันธ์

บรรยากาศการประชุม กบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2019-03-13 / 14:32:42
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ จัดโครงกา่รอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ Sketch UP และ Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา

2019-03-05 / 16:40:13
โดย : นางสาวบุศรินทร์ พลพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มหัศจรรย์สมุนไพรไทยสู่การนำไปใช้ประโยชน์”

2019-02-28 / 14:47:41
โดย : นางสาวบุศรินทร์ พลพันธ์

ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2019-02-25 / 16:06:26
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

โครงการแก้ไขความยากจน 2562

2019-02-21 / 08:30:24
โดย : สถาบันวิจัยฯ

การจัดอบรมวิธีดำเนินการมาตรฐาน เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจกับคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

2019-02-20 / 13:32:01
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่2/2562

2019-02-20 / 13:28:43
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

จัดการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 8

2019-02-07 / 11:23:10
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์

2019-01-28 / 15:26:40
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

เปิดโครงการพัฒนาสถาบันภาษา

2019-01-10 / 13:20:22
โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย

Total 2073 Record : 70 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ] Next>>