โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นที่ อบต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
          PCRU E-NEWS

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นที่ อบต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นที่ อบต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นที่ อบต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นที่ อบต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นที่ อบต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นที่ อบต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นที่ อบต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นที่ อบต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นที่ อบต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นที่ อบต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นที่ อบต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นที่ อบต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นที่ อบต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นที่ อบต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นที่ อบต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 

คณะมนุษฯ เปิดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นที่ อบต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
***************************************
>>วันที่ 17 พ.ค.2562 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย อ.ไพโรจน์ พรเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เดินทางไปร่วมเปิดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดขึ้น ที่ อบต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
>>อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ อานี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการดำเนินภารกิจหลักที่สำคัญตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นหลักในการพัฒนา ส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และยังได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาชุมชน โดยร่วมกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร ให้เกิดผลที่ดีไปในทิศทางเดียวกัน จึงทำกิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจถึงกระบวนการสร้างเสริมความสามัคคีของชุมชน การเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ตามกระบวนการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทำให้ชุมชนพึ่งตนเองได้โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ชุมชน
**********************.


โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่ : 2019-05-23 / 15:43:16

จำนวนผู้ชม : 370


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5671-7100 โทรสาร 0-5671-7110
pcru@pcru.ac.th