อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
          PCRU E-NEWS

อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่  อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่  อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่  อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่  อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
*******************************************
               >>วันที่ 27  พ.ค.2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสีทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่  เพื่อให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความรู้และทักษะในการเขียนบทความวิจัยสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
               >>การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สัญญา  เคณาภูมิ  ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ เรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
************************.


โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่ : 2019-05-27 / 11:19:27

จำนวนผู้ชม : 387


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5671-7100 โทรสาร 0-5671-7110
pcru@pcru.ac.th