ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ศูนย์ประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
โพสต์เมื่อ  20 มิ.ย. 2567 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 61

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตได้รับการจัดตั้ง ศูนย์ประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพืชและภูมิปัญญา การใช้ประโยชน์วิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชน การสร้างจิตสำนึกในคุณค่าของทรัพยากรชีวภาพและกายภาพในท้องถิ่น อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนต่อไป