JUL
15
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ แ  
     
JUN
5
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ๑ หน่วยงาน ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ  
     
MAY
28
ประกาศฯ เรื่อง ผลการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบั  
     
MAY
27
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพา  
     
APR
19
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ๒ หน่วยงาน ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.  
     
APR
9
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ๓ หน่วยงาน ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.  
     
NOV
14
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (จ้างเหมา) (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) จำนวน ๑ อ  
     
JUL
8
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัตรา (The Recruitment of Foreign  
     
JUN
26
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชา  
     
JUN
26
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ครั้งท  
     
JUN
17
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ฯ บุค  
     
JUN
17
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ฯ เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็น  
Online : 3
Today : 43
 Yesterday : 42
This Month : 3,008
 This Year : 3,008
Total : 5,688,968
^ Back to Top