ขั้นตอนการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ จากโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์


  • 1.กรอกอีเมล์ที่ต้องการให้ส่งผลการตรวจสอบ
  • - ต้องเป็นอีเมล์ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัย@pcru.ac.th
  • - ถ้าท่านใดยังไม่มี สามารถติดต่อที่งานบริการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการ
  • - เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2841,2843
  • 2.เลือกไฟล์ที่ต้องการตรวจสอบ(doc,docx,pdf)
  • 3.ยืนยัน

หลังจากนั้นสามารถตรวจสอบผลได้ที่เมล์ที่แจ้งไป ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์
เข้าสู่โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
^ Back to Top