ร้องเรียนร้องทุกข์การจัดซื้อ-จัดจ้าง

ร้องเรียนร้องทุกข์การจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตั้งเรื่องร้องเรียน | ดูเรื่องร้องเรียน

เรื่อง :ยอดเงินกับตัวอักษรไม่ตรงกันระหว่างประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กับประกาศในระบบe-gp

สอบถามการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเก้าอี้นั่งอ่านค้นคว้าหนังสือจำนวน 150 ชุด ชุดละ 16,700 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,505,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งการประกาศระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ ประกาศในระบบ e-gp ยอดเงินตัวเลขกับตัวหนังสือไม่ตรงกัน

ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยอดเงิน 2,505,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศในระบบ e-gp ถอนเงิน 2,505,000 บาท (สองล้านห้าแสนพันบาทถ้วน)

อยากทราบว่าทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการแก้ไขยังไงครับ

ดูประกาศล่าสุดวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น.

ตอบคำถาม

^ Back to Top