คณะกรรมการบริหารงานบุคคล(กบม)

ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประธานกรรมการ

รศ.สุรชัย ขวัญเมือง
กรรมการ

นายกำพล วันทา
กรรมการ

นายธวัช กงเติม
กรรมการ

ดร.นิคม โยกัญญา
กรรมการ

รศ.ดร.ชัยรงค์ ขันผนึก
กรรมการ

รศ.ดร. ปิยรัตน์ มูลศรี
กรรมการ

ผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
กรรมการ

อาจารย์ ดร. ธีรภัทร กิจจารักษ์
กรรมการ

อาจารย์กฤษฎากรณ์ ยูงทอง
กรรมการ

ผศ. กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย
กรรมการ

ว่าที่ ร.ต. ธีรภัทร์ ขอมน้อย
กรรมการ

ผศ.ดร.สำราญ ท้าวเงิน
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวศิรดา แสงนก
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

นางสุพรรณี ตั้งจิตเจริญกุล
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

^ Back to Top