คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 
 
ผศ.ดร. ประยูร ลิ้มสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
 
 
รองอธิการบดี
 
ผศ.ดร.สำราญ ท้าวเงิน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 
อาจารย์ ดร.ศิรินภา พรหมคำ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 
อาจารย์ไพโรจน์ พรเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
 
 
ผู้ช่วยอธิการบดี
 
อาจารย์เดชา ด้วงมาก
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์
อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและจัดหารายได้
ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
     
 
     
 
 
 
 
คณบดี
 
ดร. นงลักษณ์ อานี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รศ.ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ปาณิสรา คงปัญญา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 
ส.ท. ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ดำรัสวิทย์ ปทุมมาศ
คณบดีคณะครุศาสตร์
 
 
 
ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน
 
นางสาวศิรดา แสงนก
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์สุภาพร บางใบ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
ผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.กมล บุญเขต
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
^ Back to Top