การกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2558 (รอบเพิ่มเติม) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา
JUN
24
2015
 
การกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2558 (รอบเพิ่มเติม) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา
จำนวนคนดู : 7617
การกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2558 (รอบเพิ่มเติม) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงิน กยศ. ให้อ่านประกาศและดำเนินการตามประกาศ ดังนี้ 1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบเพิ่มเติม) (เอกสาร1) 2.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2558(เอกสาร2) 3.แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (เอกสาร3) 4.เอกสารที่ต้องแนบพร้อมกับแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. (เอกสาร4) 5.ตัวอย่างการกรอกค่าเล่าเรียน (เอกสาร5) 6.ตัวอย่างการกรอกรายได้ครอบครัว (เอกสาร6) หมายเหตุ : นักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ให้อ่านประกาศ เอกสาร ตัวอย่าง และดำเนินการตามประกาศ เอกสาร ตัวอย่าง อย่างละเอียด เคร่งครัด ถูกต้อง
 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
    เอกสาร 3
    เอกสาร 4
    เอกสาร 5
    เอกสาร 6
       
^ Back to Top