การกู้ยืมเงิน โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต กรอ. ปีการศึกษา 2558 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา
JUL
13
2015
 
การกู้ยืมเงิน โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต กรอ. ปีการศึกษา 2558 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา
จำนวนคนดู : 8102
การกู้ยืมเงิน โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต กรอ. ปีการศึกษา 2558 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงิน กรอ. ให้อ่านประกาศและดำเนินการตามประกาศ ดังนี้ 1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2558 (เอกสาร1) 2.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2558 (เอกสาร2) 3.ความแตกต่างระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กับโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (เอกสาร3) 4.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา (เอกสาร4) 5.แบบคำขอกู้ยืมเงินโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต กรอ. (เอกสาร5) 6.เอกสารที่ต้องแนบพร้อมกับแบบคำขอกู้ยืมเงิน กรอ. (เอกสร6) 7.ตัวอย่างการกรอกค่าเล่าเรียน (เอกสา7) 8.ตัวอย่างการกรอกรายได้ครอบครัว (เอกสาร8) หมายเหตุ : นักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน กรอ. ให้อ่านประกาศ เอกสาร ตัวอย่าง และดำเนินการตามประกาศ เอกสาร ตัวอย่าง อย่างละเอียด เคร่งครัด ถูกต้อง
 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
    เอกสาร 3
    เอกสาร 4
    เอกสาร 5
    เอกสาร 6
    เอกสาร 7
    เอกสาร 8
       
 
^ Back to Top