ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
AUG
14
2015
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
จำนวนคนดู : 3527
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาที่รายชื่อและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ให้อ่านประกาศและดำเนินการตามประกาศ ดังนี้ 1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาการให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา (เอกสาร1) 2.รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา ดังนี้ -ผู้กู้ยืมรายใหม่ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ (เอกสาร2) -ผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ (เอกสาร3) กำหนดการเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ 1.คณะครุศาสตร์ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง ED 503 คณะครุศาสตร์ 2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมประกายทอง 3.คณะวิทยาการจัดการ วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ 4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 5.คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร หมายเหตุ : หากนักศึกษาไม่เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 นักศึกษาจะต้องดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเอง
 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
    เอกสาร 3
       
^ Back to Top