ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา
SEP.
2
2015
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา
จำนวนคนดู : 4353
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา ดำเนินการบันทึกสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๕๘ ให้ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา ดำเนินการ ดังนี้ ๑.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ผ่านระบบ e-Studentloan ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษา และไม่เปลี่ยนสถานศึกษา อ่านประกาศฯ ได้ที่ (เอกสาร1) ๒.ขั้นตอนการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ผ่านระบบ e-Studentloan รายละเอียดขั้นตอนดาวน์โหลดได้ที่ (เอกสาร2) ๓.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ ดังนี้ - คณะครุศาสตร์ รายใหม่ ได้ที่ (เอกสาร3) - คณะครุศาสตร์ รายเก่าฯ ได้ที่ (เอกสาร4) - คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายใหม่ ได้ที่ (เอกสาร5) - คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายเก่าฯ ได้ที่ (เอกสาร6) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายใหม่ ได้ที่ (เอกสาร7) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายเก่าฯ ได้ที่ (เอกสาร8) - คณะวิทยาการจัดการ รายใหม่ ได้ที่ (เอกสาร9) - คณะวิทยาการจัดการ รายเก่าฯ ได้ที่ (เอกสาร10) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายใหม่ ได้ที่ (เอกสาร11) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายเก่าฯ ได้ที่ (เอกสาร12) หมายเหตุ : กรณีที่นักศึกษายังไม่สามารถดำเนินการบันทึกสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan ประจำปีการศึกษา 2558 ให้นักศึกษาติดตามประกาศรายชื่อรอบเพิ่มเติม เนื่องจากกองทุนจัดสรรจำนวนผู้กู้ยืมและวงเงินจัดสรรสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2558 ให้กับมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทำหนังสือขอเพิ่มจำนวนผู้กู้ยืมและวงเงินจัดสรร ไปยังกองทุนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
    เอกสาร 3
    เอกสาร 4
    เอกสาร 5
    เอกสาร 6
    เอกสาร 7
    เอกสาร 8
    เอกสาร 9
    เอกสาร 10
    เอกสาร 11
    เอกสาร 12
       
^ Back to Top