ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
SEP.
4
2015
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
จำนวนคนดู : 6047
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา ที่ได้รับสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน ผู้ค้ำประกันมาลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารสถานศึกษา ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมหมื่นจง อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ 60 ปี(อาคารสำนักงานอธิการบดี) รายละเอียด ดังนี้ 1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ฯ อ่านรายละเอียดได้ที่(เอกสาร1) 2.ตัวอย่างเอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมการทำสัญญา ดูได้ที่(เอกสาร2) ข้อพึงระวัง : ตรวจสอบวันบัตรหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชน หมายเหตุ : 1. กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่ไม่สามารถดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ ผ่านระบบ e – Studentloan. ให้นักศึกษาติดตามประกาศการทำสัญญา (รอบเพิ่มเติม) 2. กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล มาด้วย 3. ให้นักศึกษา และผู้ค้ำประกันรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับมาให้เรียบร้อย (ตามตัวอย่างที่กำหนดไว้)
 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
       
 
 
 
 
^ Back to Top