ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
AUG
25
2016
 
ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
จำนวนคนดู : 988

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 แทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน 2 ตำแหน่ง คือ

1. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากข้าราชการของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ตำแหน่ง

โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานอธิการบดี

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top