สมัครขอรับทุนกาะรศึกษาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
SEP.
4
2016
 
สมัครขอรับทุนกาะรศึกษาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
จำนวนคนดู : 1391

การสมัครขอรับทุนกาะรศึกษาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ภาคประชาชน กองทุน มูลนิธิ และโครงการต่างๆ บริจาคเงินให้มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และ              ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสังคมโดยรวม

คุณสมบัตินักศึกษาทุนการศึกษา พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้

  1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 5
  2. มีความขัดสนหรือครอบครัวมีรายได้น้อย
  3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย
  4. มีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ กรณีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก         ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ให้ถือว่าได้ผ่านเกรดเฉลี่ย 2.00
  5. มีความขยันหมั่นเพียร และมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
  6. นักศึกษาต้องไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา
  7. นักศึกษาต้องไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรง และไม่เคยได้รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา เว้นแต่ความผิดอันเกิดจากการกระทำโดยประมาท
  8. นักศึกษาต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนอุดหนุนและทุนส่งเสริมการศึกษาอื่นใด กรณีนี้ไม่รวมถึงการกู้ยืมเพื่อการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

  1. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์        
  2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กำหนด

ขั้นตอนและระยะเวลาการรับสมัคร

ให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ หน่วยทุนนักศึกษา(ห้อง ๖ ชั้นล่าง) อาคารกองพัฒนานักศึกษา หรือติดตามทางแฟนเพจได้ที่

https://www.facebook.com/งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ-PCRU-1448029878746634/

ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2559

อ่านรายละเอียดตามเอกสาร 1 แนบท้ายนี้

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top