แจ้งนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
DEC
18
2016
 
แจ้งนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
จำนวนคนดู : 1002

ให้ปฏิบัติดังนี้

๑. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องเข้าร่วมโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

     ในวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นักศึกษาลงทะเบียนเวลา ๑๐.๐๐ น. 

     ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

การแต่งกาย : ให้สวมเครื่องแบบนักศึกษาถูกระเบียบ ชุดพิธีการ

 

2. หลังโครงการมอบทุนการศึกษา ให้นักศึกษานำหลักฐานการรับเงินทุนการศึกษา

     ไปส่งในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

     ณ หน้าห้องแนะแนวและให้คำปรึกษา ห้อง ๖ ชั้นล่าง อาคารกองพัฒนานักศึกษา ดังนี้

   ๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ)                    จำนวน   ๑   ฉบับ

    ๒) สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา(ถ้ามี)                                    จำนวน   ๑   ฉบับ

    ๓)  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ         จำนวน   ๑   ฉบับ

         (เป็นชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาทุนเท่านั้น)

    ๔)  รูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด ๑ นิ้ว                                         จำนวน   ๑   รูป

การแต่งกาย : ให้สวมเครื่องแบบนักศึกษาถูกระเบียบ

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top