สานักงาน ก.พ. ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
MAR
29
2019
 
สานักงาน ก.พ. ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จำนวนคนดู : 5516

สานักงาน ก.พ. ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลภายใต้ความ
ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ
University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (หลักสูตร ๑ ปี จานวน ๒ ทุน) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ได้แก่
๑. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๒. ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๐๐
๔. เป็นผู้มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
๑) TOEFL ไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ คะแนน (paper-based) หรือ ๒๕๐ คะแนน (computer-based)
หรือ ๙๐ คะแนน (internet-based) หรือ
๒) IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๕ คะแนน
ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครจาก
http://www.ocsc.go.th/node/4154 หรือติดต่อโดยตรงที่ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ.
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๘๓ โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๘๔
Foreign Affairs Scholarships
ทุนรัฐบาลจีน (Chinese Government Scholarship)
Nanjing University ตั้งอยู่ที่เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู
ทุนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ทุนการศึกษาครอบคลุมในส่วนค่าครองชีพรายเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าประกันสุขภาพ และค่าที่อยู่
อาศัย
หมดเขตรับสมัคร 15 มีนาคม 2562
ข้อมูลเพิ่มเติม: hwxy.nju.edu.cn
Wuhan University ตั้งอยู่ที่อู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์
ทุนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ให้การยกเว้นค่าเล่าเรียน ฟรีที่พัก ครองคลุมค่าครองชีพ และการประกันสุขภาพ
หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2562
ข้อมูลเพิ่มเติม: admission.whu.edu.cn
Shaanxi Normal University ตั้งอยู่ที่ซีอาน มณฑลส่านซี
ทุนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
มีทั้งทุนเต็มจำนวนและทุนบางส่วน
หมดเขตรับสมัคร 10 เมษายน 2562
ข้อมูลเพิ่มเติม: admission.snnu.edu.cn
Foreign Affairs Scholarships
Beijing Normal University ตั้งอยู่ที่ปักกิ่ง
ทุนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
สนับสนุนในส่วนของค่าเล่าเรียน
หมดเขตรับสมัคร 15 มีนาคม 2562
ข้อมูลเพิ่มเติม: iso.bnu.edu.cn
Chongqing University of Posts and Telecommunications ตั้งอยู่ฉงชิ่ง
ทุนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าครองชีพรายเดือน และการประกันสุขภาพ
หมดเขตรับสมัคร 15 เมษายน 2562
ข้อมูลเพิ่มเติม: English.cqupt.edu.cn
Tsinghua University ตั้งอยู่ที่ปักกิ่ง
ทุนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พักในวิทยาเขต ค่าครองชีพรายเดือน และการประกันสุขภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.tsinghua.edu.cn
Foreign Affairs Scholarships
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561
ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนด
เปิดรับสมัครบุคคล อายุระหว่าง 18-30 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี
2561 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ

http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/bulletin-20180323-145902-284265.pdf

 
^ Back to Top