ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
JUL
15
2019
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
จำนวนคนดู : 1345

    ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับ   ชำนาญการเป็นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ) ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น 
เนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน ๔ ราย จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ดังนี้ 
๑. ระดับชำนาญการ จำนวน ๓ ราย
    ๑.๑ นางสุพรรณี ตั้งจิตเจริญกุล ตำแหน่งบุคลากร ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๕ สังกัด งานการเจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
    ๑.๒ นางสาวกนิษฐ์ กรนานันท์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ ๔๑๒ สังกัด งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ๑.๓ นางสาววนิดา ภักดิ์จรุง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ ๔๓๐  สังกัด งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ) จำนวน ๑ ราย
    ๒.๑ นายยอดชาย สายทอง ตำแหน่งบุคลากร ตำแหน่งเลขที่ ๓ สังกัด งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
          ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top