ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง การทำเรื่องกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2556 หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษาที่มีความประสงค์ท
MAR
8
2013
 
ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง การทำเรื่องกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2556 หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษาที่มีความประสงค์ท
จำนวนคนดู : 6293
ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง การทำเรื่องกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ประจำปีการศึกษา 2556
(สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา
ที่มีความประสงค์ที่จะทำเรื่องกู้ยืมเงิน กยศ. (ทำสัญญาครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์))

รายละเอียด ดังนี้

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด ดาวน์โหลดที่ เอกสาร1

2.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ หรือผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด ดาวน์โหลดที่ เอกสาร2

3.ประกาศ ขั้นตอนและระยะเวลากำหนดการทำเรื่องกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด ดาวน์โหลดที่ เอกสาร3

4.ขั้นตอนการทำเรื่องกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด ดาวน์โหลดที่ เอกสาร4

5.แบบฟอร์มแบบคำร้องขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มร.พช. ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด ดาวน์โหลดที่ เอกสาร5

6.ตัวอย่างกรอกค่าเล่าเรียนและหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว กยศ. 
รายละเอียด ดาวน์โหลดที่ เอกสาร6
 
หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา
ที่มีความประสงค์ที่จะทำเรื่องกู้ยืมเงิน กยศ. (ทำสัญญาครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

***อ่านเอกสารและดำเนินการตามขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง***
 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
    เอกสาร 3
    เอกสาร 4
    เอกสาร 5
    เอกสาร 6
       
^ Back to Top