กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
JUN
4
2013
 
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
จำนวนคนดู : 5133

กำหนดการ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และประชุมผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖  
วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ หอประชุมประกายเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
๐๘.๐๐ น.- ๐๙.๐๐ น. นักศึกษารายงานตัว ณ หอประชุมประกายเพชร
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. กล่าวรายงาน
  โดย อาจารย์มงคล  นราศรี 
  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
  พิธีเปิด และกล่าวต้อนรับนักศึกษา
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง  จันดา 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. บรรยายเรื่อง กฎระเบียบ /ทุนการศึกษา/ทุนกู้ยืม กยศ.และ กรอ.
  โดย อาจารย์สุชิน  อินทร์สา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๑๑.๐๐ – ๑๒.00 น. บรรยายเรื่อง ระบบและให้บริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก 
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร (นักศึกษาแยกตามคณะของตน)
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง  จันดา
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บรรยายเรื่อง ทุนการศึกษาและพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษา
  โดย อาจารย์สุชิน  อินทร์สา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เอกสารกำหนดการ (ตามลิ้งค์ เอกสาร1 ข้างล่าง)

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top