ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อการบันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าครองชีพและดำเนินการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน
JUN
6
2013
 
ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อการบันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าครองชีพและดำเนินการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน
จำนวนคนดู : 4298

 

ประกาศ
หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
(แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า ชั้นปีที่ 2-5 (ส่งแบบคำยืนยัน กยศ. เรียบร้อยแล้ว)
เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อการบันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพและดำเนินการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน

ตรวจสอบรายชื่อการบันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน ดังนี้
1.คณะครุศาสตร์ (เอกสาร1)
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เอกสาร2)
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เอกสาร3)
4.คณะวิทยาการจัดการ (เอกสาร4)
5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เอกสาร5)

ประกาศ เรื่อง กำหนดการบันทึกค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan ของ กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า ชั้นปีที่ 2, 3, 4, 5 (ส่งแบบคำยืนยัน กยศ. และมีรายชื่อการบันทึกกรอบวงเงินแล้ว)
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2556
(เอกสาร6)

หมายเหตุ 1. หากมีรายชื่อแล้วให้ดำเนินการบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 ด่วน
               2. หากตรวจสอบแล้วไม่มีชื่อหรือจำนวนเงินค่าเล่าเรียนผิดให้ติดต่อ งาน กยศ. ด่วน
               ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เท่านั้น

 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
    เอกสาร 3
    เอกสาร 4
    เอกสาร 5
    เอกสาร 6
       
^ Back to Top