ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556
JUN
20
2013
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556
จำนวนคนดู : 4548

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ.
เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556
สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่
(ที่จะทำสัญญาครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)
…………………………..

ตามที่ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการตรวจรับเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2556 และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. เรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.pcru.ac.th และเข้าสัมภาษณ์ตามวัน เวลา สถานที่ ดังนี้

1. คณะครุศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน รายเก่า(เอกสาร1) และรายใหม่(เอกสาร2)
วันที่ 24  มิ.ย.  2556  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมน้ำหนาว (1225) คณะครุศาสตร์

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน รายเก่า(เอกสาร3) และรายใหม่(เอกสาร4)
วันที่ 24  มิ.ย.  2556  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง 

3. คณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน รายเก่า(เอกสาร5) และรายใหม่(เอกสาร6)
วันที่ 21  มิ.ย.  2556  เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน รายเก่า(เอกสาร7) และรายใหม่(เอกสาร8)
วันที่ 21  มิ.ย.  2556  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สิรินธร

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน รายเก่า(เอกสาร9) และรายใหม่(เอกสาร10)
วันที่ 21  มิ.ย.  2556  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

เอกสารประกาศกำหนดการ อ่านรายละเอียดได้ที่ (เอกสาร11)

ทั้งนี้ หากนักศึกษาไม่ได้มาสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา สถานที่กำหนด จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะทำเรื่องกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2556 นักศึกษาจะต้องดำเนินการชำระค่าลงทะเบียน ตามปฏิทินวิชาการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทุกประการ

: หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
    เอกสาร 3
    เอกสาร 4
    เอกสาร 5
    เอกสาร 6
    เอกสาร 7
    เอกสาร 8
    เอกสาร 9
    เอกสาร 10
    เอกสาร 11
       
^ Back to Top