ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำหนดวันลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียนฯ/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ
JUL
2
2013
 
ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำหนดวันลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียนฯ/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ
จำนวนคนดู : 4119

ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง   กำหนดวันลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียนฯ/
แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ
ภาคเรียนที่ 1/2556
สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า ชั้นปีที่ 2-5

รายละเอียด ดังเอกสาร ต่อไปนี้

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดวันลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2556 ปี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 (เอกสาร 1)

2. ตรวจสอบรายชื่อการทะลงเบียนเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5)(เอกสาร 2)

หมายเหตุ : หากตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อให้นักศึกษาติดต่อที่ งาน กยศ. กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2556 เท่านั้น

 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
       
^ Back to Top