ประกาศฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ เพื่อเข้าทำสัญญาครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ในระบบ e-studentloan ของ กยศ.
JUL
20
2013
 
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ เพื่อเข้าทำสัญญาครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ในระบบ e-studentloan ของ กยศ.
จำนวนคนดู : 4064

ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่
เพื่อเข้าทำสัญญาครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประจำปีการศึกษา 2556 ในระบบ e-studentloan ของ กยศ.

1.ประกาศฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ เพื่อเข้าทำสัญญาครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระบบ e-studentloan ของ กยศ. (เอกสาร1)

2.ขั้นตอนการทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ในระบบ E-studentloan ปี 2556 (เอกสาร2)

3.รายงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมรายเก่า ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เพื่อเข้าทำสัญญาในระบบ e-studentloan ของ กยศ. (เอกสาร3)

4.รายงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมรายใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เพื่อเข้าทำสัญญาในระบบ e-studentloam  ของ กยศ. (เอกสาร4)

หมายเหตุ : นักศึกษาควรอ่านเอกสารทุกฉบับอย่างละเอียดแล้วดำเนินการตามเอกสารทุกประการ

 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
    เอกสาร 3
    เอกสาร 4
       
^ Back to Top