กำหนดวันนัดสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนการศึกษา ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
JUL
21
2013
 
กำหนดวันนัดสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนการศึกษา ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
จำนวนคนดู : 3728

กำหนดวันนัดสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนการศึกษา ประเภททั่วไป
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
---------------------------------------


มีรายละเอียดดังนี้
๑. คณะครุศาสตร์ 
          กำหนดวันนัดสัมภาษณ์วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
          ณ ห้องประชุมน้ำหนาว(๑๑๒๕) อาคาร ๑๒ คณะครุศาสตร์

๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          กำหนดวันนัดสัมภาษณ์วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
          ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑ อาคารสิรินธร

๓. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          กำหนดวันนัดสัมภาษณ์วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
          ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ ชั้น ๒ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา

๔. คณะวิทยาการจัดการ
          กำหนดวันนัดสัมภาษณ์วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.
          ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ คณะวิทยาการจัดการ

๕. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
          กำหนดวันนัดสัมภาษณ์วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
          ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

หมายเหตุ : การแต่งกายเข้ารับการสัมภาษณ์ตามห่วงเวลาที่คณะกำหนดให้นักศึกษาแต่งชุดนักศึกษาถูกระเบียบ

 
^ Back to Top