ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำหนดวันลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ (ทำสัญญาครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) ประจำปีการศึกษา 2556
JUL
26
2013
 
ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำหนดวันลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ (ทำสัญญาครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) ประจำปีการศึกษา 2556
จำนวนคนดู : 3867

ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง  กำหนดวันลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.
สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ (ทำสัญญาครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)
ประจำปีการศึกษา 2556

รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง  กำหนดวันลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ (ทำสัญญาครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) ประจำปีการศึกษา 2556 (ลิ้งค์ข้างล่าง เอกสาร1)

2.ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายสัญญา (กรณีผู้ค้ำประกันกับผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นบุคคลเดียวกัน) (ลิ้งค์ข้างล่าง เอกสาร2)

3.ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายสัญญา (กรณีผู้ค้ำประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม เป็นคนละคนกัน) (ลิ้งค์ข้างล่าง เอกสาร3)

4.ขั้นตอนการดูเลขที่สัญญา กยศ. (ลิ้งค์ข้างล่าง เอกสาร4)

หมายเหตุ : อ่านประกาศใน ข้อที่ 1 - 4 อย่างละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา

 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
    เอกสาร 3
    เอกสาร 4
       
^ Back to Top