ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำหนดวันยืนยันการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และบันทึกค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan ของ กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
AUG
31
2013
 
ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำหนดวันยืนยันการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และบันทึกค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan ของ กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
จำนวนคนดู : 3972

ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง   กำหนดวันยืนยันการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
และบันทึกค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan ของ กยศ.
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ชั้นปีที่ 1-5 ที่มีความประสงค์จะกู้ต่อภาคการศึกษาที่ 2

รายละเอียด ดังนี้

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดวันยืนยันการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และบันทึกค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan ของ กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ชั้นปีที่ 1-5 ที่มีความประสงค์จะกู้ต่อภาคการศึกษาที่ 2 (เอกสาร1)

2.เอกสารแนบท้ายประกาศ ตัวอย่างการยืนยันการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในระบบ  e-studentloan (เอกสาร2)

3.เอกสารแนบท้ายประกาศ ตัวอย่างขั้นตอนการบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ในระบบ e-Studentloan ของ กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (เอกสาร3)

หมายเหตุ : ให้ตัวแทนหมู่เรียนที่ทำเรื่องกู้ยืมเงิน กยศ. ส่งเอกสารคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมพึ่งศิริ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์

 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
    เอกสาร 3
       
^ Back to Top