ประกาศหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำหนดวันลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียนฯ/ แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่
SEP.
22
2013
 
ประกาศหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำหนดวันลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียนฯ/ แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่
จำนวนคนดู : 3998

ประกาศหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง   กำหนดวันลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียนฯ/
แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ชั้นปีที่ 1-5

รายละเอียด ดังนี้
1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดวันลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียนฯ/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ชั้นปีที่ 1-5
(เอกสาร1)

2.ตรวจสอบรายชื่อตามเลขที่สัญญา หากไม่มีรายชื่อให้มาติดต่อ งาน กยศ. ภายในวันที่ 23-25 กันยายน 2556 เท่านั้น(เฉพาะนักศึกษาที่ดำเนินงานตามประกาศทุกขั้นตอน) สามารถดูรายชื่อได้ที่ (เอกสาร2)  ***กรณีไม่มีชื่อเพราะยังไม่ได้บันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-studentloan ให้มาติดต่อขอช่วยงาน กยศ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556

3.ขั้นตอนการดูเลขที่สัญญา กยศ. (เอกสาร3)

หมายเหตุ : อ่านเอกสารทุกฉบับอย่างละเอียด และดำเนินตามขั้นตอนตามเอกสาร เพราะนี่คือผลประโยชน์ของนักศึกษา

 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
    เอกสาร 3
       
^ Back to Top