ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
OCT
14
2013
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จำนวนคนดู : 3835

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

รับแบบฟอร์มการสมัคร และส่งแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบรูปถ่ายสี จำนวน ๑ รูป

ที่งานประชุมและพิธีการ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ –๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น.

 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แก่คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากคณาจารย์ประจำ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากข้าราชการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการสายสนับสนุน ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 

(ไม่นับรวมผู้ที่ลาศึกษาต่อเต็มเวลา) ลงคะแนนเลือกตั้ง โดยวิธีลงคะแนนลับ

ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู ชั้น ๑ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานอธิการบดี 

หมายเหตุ ผู้ต้องเดินทางไปราชการ ลากิจหรือลาพักผ่อน ให้บันทึกแจ้งความประสงค์ขอลงคะแนนล่วงหน้าได้ที่งานประชุมและพิธีการ ชั้น M สำนักงานอธิการบดี

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top