ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำหนดวันยืนยันการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
FEB
10
2014
 
ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำหนดวันยืนยันการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
จำนวนคนดู : 5480

ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง   กำหนดวันยืนยันการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

รายละเอียดการกำหนดวันยืนยันการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 มีดังนี้
1.ประกาศ เรื่อง กำหนดวันยืนยันขอกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
   เอกสารตามลิ้งค์  
http://dsd.pcru.ac.th/files/p_step_studentloan57.pdf

2.ขั้นตอนการยืนยันการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2557 ในระบบ  e-studentloan
   เอกสารตามลิ้งค์  
http://dsd.pcru.ac.th/files/step_studentloan57.pdf

หมายเหตุ : สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า (ทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์แล้ว) ทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะกู้ต่อในภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2557

 
^ Back to Top