ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ
MAR
24
2014
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ
จำนวนคนดู : 3835

รายละเอียด

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ

รับแบบฟอร์มการสมัคร และส่งแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบรูปถ่ายสี จำนวน ๑ รูป

ที่งานประชุมและพิธีการ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ –๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น.

 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อาจารย์ประจำพิเศษ 

 (ไม่นับรวมผู้ที่ลาศึกษาต่อเต็มเวลา) ลงคะแนนเลือกตั้ง โดยวิธีลงคะแนนลับ

ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสีทอง ชั้น ๑ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานอธิการบดี 

หมายเหตุ ผู้ต้องเดินทางไปราชการ ลากิจหรือลาพักผ่อน ให้บันทึกแจ้งความประสงค์ขอลงคะแนนล่วงหน้าได้

         ที่งานประชุมและพิธีการ ชั้น M สำนักงานอธิการบดี

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top