ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงและขยายระยะเวลา การลงรับสมัครเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
MAY
19
2014
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงและขยายระยะเวลา การลงรับสมัครเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
จำนวนคนดู : 3888

๑. ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้ยืนใบสมัคร ได้ที่งานประชุมและพิธีการ ชั้น M  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๒. ประกาศรายชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการคณาจารย์และข้าราชการ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๓. ดำเนินการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการคณาจารย์และข้าราชการ ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  โดยให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐.น ณ ห้องประชุมสีชมพู ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานอธิการบดี และให้นับคะแนนทันทีหลังจากสิ้นสุดการลงคะแนน

๔. คณาจารย์หรือข้าราชการที่มีสิทธิเลือกตั้ง ที่จะต้องเดินทางไปราชการหรือลากิจ หรือลาพักร้อน ซึ่งมีความประสงค์จะขอลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าให้ทำบันทึกขออนุญาตถึงอธิการบดี เพื่อขอลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยใส่ซองปิดผนึกและนำส่งด้วยตนเองที่งานประชุมและพิธีการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top