ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง ประกาศเลื่อนกำหนดการบันทึกค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า ชั้นปีที่ 2-5 (ทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ
MAY
29
2014
 
ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง ประกาศเลื่อนกำหนดการบันทึกค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า ชั้นปีที่ 2-5 (ทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ
จำนวนคนดู : 4272

ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง ประกาศเลื่อนกำหนดการบันทึกค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า ชั้นปีที่ 2-5 (ทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์แล้ว)

ตามที่ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ประกาศกำหนดช่วงเวลาบันทึกค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาในระบบ e – Studentloan ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 คือ ช่วงเดือนพฤษภาคม นั้น

ดังนั้น หน่วย กยศ. จึงขอเลื่อนกำหนดการบันทึกค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จากเดิมช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเดือนกรกฎาคม ให้นักศึกษาติดตามประกาศกำหนดวันได้ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ www.pcru.ac.th หรือ Facebook กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เหตุผลที่เลื่อน เพราะเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการเปิด-ปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จึงทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ยังไม่ได้รับการจัดสรรวงเงินกู้ยืม จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

หมายเหตุ :
นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกสอน นักศึกษายังไม่ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ให้นักศึกษารอ กยศ. ชำระเงินค่าลงทะเบียนให้ กรณีที่นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนไปเองก่อน หน่วย กยศ. จะโอนคืนบัญชีธนาคารกรุงไทย (กยศ.) ของนักศึกษา

 
^ Back to Top