ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ (ที่จะทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
JUN
16
2014
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ (ที่จะทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
จำนวนคนดู : 4204

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง   กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่
(ที่จะทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)
ประจำปีการศึกษา 2557  (เพิ่มเติม)

     ตามที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้มีการให้กู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan นั้น เพื่อให้การดำเนินการให้กู้ยืมเงิน กยศ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงได้จัดทำกำหนดการให้กู้ยืมเงิน    กยศ. สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ (ที่จะทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) ประจำปีการศึกษา 2557  (เพิ่มเติม)

อ่านรายละเอียดประกาศฯได้ที่ (เอกสาร1)

และรายละเอียด ดังเอกสารที่แนบพร้อมนี้
1. ประกาศหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2557 (เอกสาร2)
2. ขั้นตอนเข้าระบบ e-Studentloan  ประจำปีการศึกษา 2557(เอกสาร3)
3. แบบฟอร์มแบบคำร้องขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2557(เอกสาร4)
4. ตัวอย่างกรอกค่าเล่าเรียน 101-4 (1)(เอกสาร5)
5. ตัวอย่างกรอกค่าเล่าเรียน 101-4 (2)(เอกสาร6)
6. หนังสือแจ้งจาก กยศ. เรื่อง การให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (เอกสาร7)

ส่งเอกสาร วันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

หมายเหตุ : สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ (ที่จะทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

***อ่านเอกสารอย่างละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสาร***

 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
    เอกสาร 3
    เอกสาร 4
    เอกสาร 5
    เอกสาร 6
    เอกสาร 7
       
^ Back to Top