ประกาศหน่วยกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต เรื่อง การทำเรื่องกู้ยืมเงิน กรอ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
JUL
20
2014
 
ประกาศหน่วยกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต เรื่อง การทำเรื่องกู้ยืมเงิน กรอ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
จำนวนคนดู : 4105
ประกาศหน่วยกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต เรื่อง การทำเรื่องกู้ยืมเงิน กรอ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอประกาศการให้กู้ยืมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งมีเอกสาร ดังต่อไปนี้ ๑.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ อ่านรายละเอียดได้ที่ (เอกสาร ๑) ๒.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดการการให้กู้ยืมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) สำหรับนักศึกษารายใหม่และรายเก่า (ที่จะทำสัญญากู้ยืมเงิน กรอ.ครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ อ่านรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ (เอกสาร ๒) ๓. ขั้นตอนการขอกู้ยืมผ่านอินเตอร์เน็ตในระบบ e-Studentloan ของ กรอ. อ่านรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ (เอกสาร ๓) ๔. แบบฟอร์มคำร้องขอกู้ยืมเงิน กรอ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (กรอ.มร.พช.) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิ้งค์ (เอกสาร ๔) ๕. ตัวอย่างการกรอกค่าเล่าเรียน กยศ. ๑๐๔-๑ อ่านรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ (เอกสาร ๕) ๖. ตัวอย่างการกรอกรายได้ครอบครัว กยศ. ๑๐๒-๑ อ่านรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ (เอกสาร ๖) ๗. ความแตกต่างระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กับโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ (เอกสาร๗) ** หมายเหตุ : ให้นักศึกษาอ่านเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง
 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
    เอกสาร 3
    เอกสาร 4
    เอกสาร 5
    เอกสาร 6
    เอกสาร 7
       
^ Back to Top