ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สหกิจศึกษา
JUL
25
2014
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สหกิจศึกษา
จำนวนคนดู : 3531

download ใบตอบรับ

      งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความประสงค์จะดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สหกิจศึกษา ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สหกิจศึกษาในปี ๒๕๕๘ รวมถึงการนำข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตรสหกิจศึกษาให้แก่ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา อาจารย์ที่รับผิดชอบการส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บุคลากรที่รับผิดชอบสหกิจศึกษาประจำคณะ และนักศึกษา ได้รับทราบถึงรายละเอียดทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรต่อไป  

 
^ Back to Top