ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์พิจารณาการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ (ที่จะทำสัญญา
AUG
29
2014
 
ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์พิจารณาการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ (ที่จะทำสัญญา
จำนวนคนดู : 4173

ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์พิจารณาการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์พิจารณาการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ (ที่จะทำสัญญาครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) รายละเอียด ดังนี้ 1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์พิจารณาการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ (ที่จะทำสัญญาครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) ดูประกาศฯ ได้ที่ http:/dsd.pcru.ac.th/files/kyso2557/studentloan_new2557.pdf 2.กำหนดการเข้ารับสัมภาษณ์ของคณะ 5 คณะ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ -คณะครุศาสตร์ วันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมน้ำหนาว (1225) คณะครุศาสตร์ -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประกายเพชร -คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ คณะวิทยาการจัดการ -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสิรินธร -คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3.รายชื่อนักศึกษาส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. เรียบร้อย เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์พิจารณาการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แยกตามคณะ ดังนี้ -คณะครุศาสตร์ (รายเก่า) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http:/dsd.pcru.ac.th/files/kyso2557/edu_old2557.pdf -คณะครุศาสตร์ (รายใหม่) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http:/dsd.pcru.ac.th/files/kyso2557/edu_new2557.pdf -คณะเทคโนโลยีการเกษตร (รายเก่า) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http:/dsd.pcru.ac.th/files/kyso2557/agt_old2557.pdf -คณะเทคโนโลยีการเกษตร (รายใหม่) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http:/dsd.pcru.ac.th/files/kyso2557/agt_new2557.pdf -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รายเก่า) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http:/dsd.pcru.ac.th/files/kyso2557/human_old2557.pdf -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รายใหม่) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http:/dsd.pcru.ac.th/files/kyso2557/human_new2557.pdf -คณะวิทยาการจัดการ (รายเก่า) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http:/dsd.pcru.ac.th/files/kyso2557/manage_old2557.pdf -คณะวิทยาการจัดการ (รายใหม่) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http:/dsd.pcru.ac.th/files/kyso2557/manage_new2557.pdf -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายเก่า) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http:/dsd.pcru.ac.th/files/kyso2557/sci_old2557.pdf -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายใหม่) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http:/dsd.pcru.ac.th/files/kyso2557/sci_new2557.pdf หมายเหตุ : อ่านประกาศฯ อย่างละเอียด พร้อมทั้ง ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีหรือสถานที่ที่อยู่ในประกาศ หากนักศึกษาไม่ได้มาสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา สถานที่กำหนด จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะทำเรื่องกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2557 นักศึกษาจะต้องดำเนินการชำระค่าลงทะเบียน ตามปฏิทินวิชาการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทุกประการ

 
^ Back to Top