ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
SEP.
1
2014
 
ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
จำนวนคนดู : 4195
ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดวันลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียนฯ แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าที่ทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว กำหนดลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียนฯ วันที่ 10 กันยายน 2557 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รายละเอียด ดังเอกสารแนบต่อไปนี้ 1.ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวันลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียนฯ แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าที่ทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว อ่ายรายละเอียด ได้ที่ (เอกสาร1) 2.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียน ฯ ดังนี้ -เลขที่สัญญา C2553 ได้ที่ (เอกสาร2) -เลขที่สัญญา C2554 ได้ที่ (เอกสาร3) -เลขที่สัญญา C2555 ได้ที่ (เอกสาร4) -เลขที่สัญญา C2556 ได้ที่ (เอกสาร5) หมายเหตุ : อ่านประกาศฯ อย่างละเอียด แลหากนักศึกษาไม่ได้มาลงลายมือชื่อยืนยันในแบบลงทะเบียนเรียนฯ แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการทำเรื่องกู้ยืม กยศ. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาจะต้องดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเอง
 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
    เอกสาร 3
    เอกสาร 4
    เอกสาร 5
       
 
^ Back to Top