ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
JUL
10
2013
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จำนวนคนดู : 7078

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คณะมนุษยศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คณะวิทยาการจัดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คณะครุศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สำนักงานอธิการบดี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 
^ Back to Top