ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
JUL
16
2013
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
จำนวนคนดู : 5890

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาการจัดการ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักงานอธิการบดี

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

 
^ Back to Top