ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา
“ปัญญา เสฏฐา ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุด”

ปณิธาน
“ประทีปธรรมของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน”

เอกลักษณ์
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

อัตลักษณ์
“บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน”

วิสัยทัศน์
“แหล่งองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ
 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน
 2. การผลิตและพัฒนาครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
 3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนโดยศาสตร์พระราชาและสานพลังประชารัฐสู่การพัฒนาท้องถิ่น
 4. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 5. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
 6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยมองค์กร
 1. ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. มุ่งสู่ความสำเร็จเพื่อส่วนรวม
 3. แสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ
 4. รับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความสามัคคี
 5. ดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ปรับปรุงเมื่อ 16 มกราคม 2562
^ Back to Top