หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ย้อนกลับ
ชื่อผู้ใช้งาน สถานที่ใช้งาน หมายเลข Analog หมายเลข Voip สายตรง
รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคาร วิทยาศาสตร์ใหม่ ชั้น1 8235
สำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร สิรินธร ชั้น1 2708 8208 056-717122
labboy คณะวิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์ภาษาฯ ชั้น 3 4552 8217
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร วิทยาศาสตร์ใหม่ ชั้น1 8200(cam)
คลีนิคคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาฯ ชั้น 3 4508 8216
ภาควิชาสิ่งแวดล้อม อาคาร 4 1325,1405 8201
รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิจัย อาคาร วิทยาศาสตร์ใหม่ ชั้น2 8209
รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการ อาคาร วิทยาศาสตร์ใหม่ ชั้น1 8237
รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร วิทยาศาสตร์ใหม่ ชั้น1 8236
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา/รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/งานการเงิน/งานพัสดุ อาคารสิรินธร 1245 8202
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น1
ห้อง 16402 อาคารสิรินธร ชั้น4 8223
ห้องถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร สิรินธร ชั้น1 2721
ห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร สิรินธร ชั้น2 2706
ห้องพักอาจารย์ ชีววิทยา อาคาร สิรินธร ชั้น4 2709 8224
ห้องพักอาจารย์ ชีววิทยา อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น1 4507
ห้องพักอาจารย์ ฟิสิกส์ อาคารสิรินธร ชั้น 2 2702 8225
ห้องพักอาจารย์ ฟิสิกส์ อาคาร สิรินธร ชั้น4 1502
ห้องพักอาจารย์ วิชาคอมพิวเตอร์ อาคารศุนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น1 4550 8214 -
ห้องพักอาจารย์ วิชาคอมพิวเตอร์ อาคารศุนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น1 4551 8215 -
ห้องพักอาจารย์ เคมี อาคาร สิรินธร ชั้น1 2705 8220
ห้องพักอาจารย์ เคมี อาคาร สิรินธร ชั้น1 2713 8221
ห้องพักอาจารย์ เคมี อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 1501
ห้องพักอาจารย์ เคมี อาคาร สิรินธร ชั้น1 2710 8222
ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์ อาคาร คณะวิทยาศาสตร์ (อาคาร 4 )ชั้น2 1407 8228
ห้องพักอาจารย์ภาควิชาเคมี อาคารสิรินธร ชั้น 1 2707
ห้องพักอาจารย์สาขาสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ใหม่ ชั้น 7 8203
ห้องพักอาจารย์สาขาสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ใหม่ ชั้น 7 8223
เจ้าหน้าที่งานการเงิน (ปอ) อาคาร วิทยาศาสตร์ใหม่ ชั้น1 8233
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา (มด) อาคาร วิทยาศาสตร์ใหม่ ชั้น1 8213
เจ้าหน้าที่งานบัญฑิต (นุ่ม) อาคาร วิทยาศาสตร์ใหม่ ชั้น1 8207
เจ้าหน้าที่งานบุคคล (ไก่) อาคาร วิทยาศาสตร์ใหม่ ชั้น1 8210
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ (ต้อง) อาคาร วิทยาศาสตร์ใหม่ ชั้น1 8229
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ (เปิ้ล) อาคาร วิทยาศาสตร์ใหม่ ชั้น1 8238
เจ้าหน้าที่งานวิจัย (ติ๋ง) อาคาร วิทยาศาสตร์ใหม่ ชั้น2 8240
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ (เก๋) อาคาร วิทยาศาสตร์ใหม่ ชั้น1 8208
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ (แสงจันทร์) อาคาร วิทยาศาสตร์ใหม่ ชั้น1 8204
เจ้าหน้าที่งานแผน (พี่อ๋อย) อาคาร วิทยาศาสตร์ใหม่ ชั้น1 8234
เจ้าหน้าที่งานโสด (เต่า) อาคาร วิทยาศาสตร์ใหม่ ชั้น2 8239
เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสาร แม่บ้าน อาคาร วิทยาศาสตร์ใหม่ ชั้น1 8202
เจ้าหน้าที่ธุรการ (พี่กุ้ง) อาคาร วิทยาศาสตร์ใหม่ ชั้น1 8206
แฟ็ก ธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร สิรินธร ชั้น1 1402 056-717123 (FAX)
^ Back to Top