หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ย้อนกลับ
ชื่อผู้ใช้งาน สถานที่ใช้งาน หมายเลข Analog หมายเลข Voip สายตรง
คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโยยีอุตสาหกรรม อาคาร 17 ชั้น1 8300
คหกรรม อาคารคหกรรมศาสตร์ ชั้น2 4501
รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร ราชภัฏกสิการ ชั้น1
รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวางแผนคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร ราชภัฏกสิการ ชั้น1
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร ราชภัฏกสิการ ชั้น1
ห้องพักอาจารย์ วิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมคณะเกษตร อาคารเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องพักอาจารย์ อิเลคทรอนิคและคอมพิวเตอร์ อาคารอุตสาหกรรม 2 ชั้น 2 1422
ห้องพักอาจารย์เกษตรศาสตร์ อาคาร ราชภัฏกสิการ ชั้น4 3909
ห้องพักอาจารย์เกษตรศาสตร์ อาคาร ราชภัฏกสิการ ชั้น2 3912
ห้องพักอาจารย์เกษตรศาสตร์ อาคารเทคโนโลยีการเกษตร 3914
ห้องพักอาจารย์เกษตรศาสตร์ อาคารเทคโนโลยีการเกษตร 3915
ห้องพักอาจารย์เกษตรศาสตร์ (ผศ. ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล) อาคาร ราชภัฏกสิการ ชั้น2 8318
งานประกัน งานบริการวิชาการ งานกิจกรรมนักศึกษา อาคาร ราชภัฏกสิการ ชั้น1 3913
งานประกันคุณภาพการศึกษา(นางณัฐณิชา อินจำปา) อาคาร 17 ชั้น1
งานโสตทัศนนูปกรณ์และงานอาคาร(นายดิษฐพล ตั้งมั่น) อาคาร 17 ชั้น1
นางกุลทินี ปานแดง(งานพัสดุ) อาคาร 17 ชั้น1 3916
นางกุหลาบ ชาติชะนะ(งานแผน) อาคาร 17 ชั้น1 8305
นางพิรตินันท์ แพงทอง อาคาร18/1
นางวันวิภา สุกแก้ว อาคาร18/2
นางวิชชุลดา องอาจ (งานบริการวิชาการ) อาคาร 17 ชั้น1
นางวิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์(งานบุคคลและงานประชุม) อาคาร 17 ชั้น1 8308
นางศิริพร ใจใหญ่ อาคาร 18 ชั้น3
นางสาวจตุพร บุญมาก อาคาร 17 ชั้น2
นางสาวดวงพร เพ็งดี อาคารปฏิบัติการ
นางสาวบุษยามาส นามพุทธา(งานวิจัย) อาคาร 17 ชั้น1 8305
นางสาววิรงลอง ทองขาว(งานวิชาการ) อาคาร 17 ชั้น1 8315
นางสาววิไล สุกแก้ว(งานการเงิน) อาคาร 17 ชั้น1 8307
นางสาวศิริลักษณ์ บุญศิริ(งานสารบรรณและสวัสดิการคณะ) อาคาร 17 ชั้น1 8314
นางสาวสุรางค์รัตน์ จันตราแจ่ม อาคาร18/4
นางสุพรรณี ปิ่นขาว อาคาร17ชั้น1
นางเข็มเพชร แดงเกาะโพธิ์ อาคาร18/5
นายกฤษณะ เมืองนา อาคารเพราะเลี้ยง
นายประมวล นามชารี อาคาร17ชั้น1
นายเกรียงยศ ไทยช้อย(งานวิชาการ) อาคาร 17 ชั้น1 8315
นายเกื้อ อ่องยิ่ง อาคาร 25 (คหกรรม)
นายเทพ เพียมะลัง(งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม) อาคาร 17 ชั้น1
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคาร 17 ชั้น1 8303
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร 17 ชั้น1 8302
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาคาร 17 ชั้น1 8301
รองคณะบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร ราชภัฏกสิการ ชั้น1 3911
ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ อาคาร18/5 ชั้น 1 8338
หัวหน้าสำนักงานคณบดี(นางภาวนา จันทร์สมบัติ) อาคาร 17 ชั้น1 8304
ห้องพักอาจารย์ เทคโนโลยีการผลิต อาคารอุตสาหกรรม 6 1602
ห้องพักอาจารย์ เทคโนโลยีการผลิต อาคารอุตสาหกรรม 5 (ชั้น 1) 1609 056717164
ห้องพักอาจารย์ เทคโนโลยีการผลิต อาคารอุตสาหกรรม 5 (ชั้น 2) 1610
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์ อุตสาหกรรม อาคาร18/2 ชั้น 2 8322
อาจารย์ สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม อาคาร18/3ชั้น2 1604
อาจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ อาคาร18/3 ชั้น 3 1607
อาจารย์ณรงศักดิ์ แพงสาย อาคาร18/ 4 ชั้น 2 8332
อาจารย์ธงชัย สียา(จนท.ปฏิบัติการไฟฟ้า) อาคาร18/4=ชั้น1 1710 8333
อาจารย์ธนภัทร มะณีแสง อาคาร18/5 ชั้น 1 1608
อาจารย์ธิวา แก้วเสริม อาคาร18/3 ชั้น 3 1606
อาจารย์นภาพร ตุ้มทองคำ อาคาร18/2ชั้น2 8322
อาจารย์นฤมล วันน้อย อาคาร18/4 ชั้น2 1703 8334
อาจารย์นิสิต องอาจ อาคาร18/4ชั้น2 1702 8334
อาจารย์บุษบากร คงเรือง อาคาร18/5 ชั้น 1 1608 8339
อาจารย์พีรวัฒน์ สุขเกษม อาคาร18/2ชั้น2
อาจารย์มานะ อินพรมมี อาคาร18/3 ชั้น 3 1606
อาจารย์วรชัย ศรีเมื่อง อาคาร18/2ชั้น2 8322
อาจารย์ศวรรธน์ จันทนา อาคาร18/1ชั้น1 1490
อาจารย์ศานต์ พานิชสิติ อาคาร18/2ชั้น2 8325
อาจารย์สนธยา วันชัย อาคาร18/2ชั้น2 1488 8327
อาจารย์สุชาติ เขียวนอก อาคาร18/5 ชั้น 1 1608
อาจารย์สุชิรา นวลกำแหง อาคาร18ชั้น2 1604 8329
อาจารย์สุธิรา เบญจานุกรม อาคาร18/3ชั้น2 1604
อาจารย์สุวิชา พุทธารัตน์ อาคาร18/4 ชั้น2 1702 8335
อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ อาคาร18/2ชั้น2
อาจารย์เดชา ด้วงมาก อาคาร18/3ชั้น2 1604
อาจารย์เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ อาคาร18/4 ชั้น2 1702
อาจารย์เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ อาคาร18/3ชั้น2 1605
อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล อาคาร18/6 1608
เทคโนโลยี ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ห้องเครื่องมือ) อาคารอุตสาหกรรม 4 ชั้น 1 8333
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม อาคารอุตสาหกรรม 4 ชั้น 2 8334 056-717126
^ Back to Top