หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ย้อนกลับ
ชื่อผู้ใช้งาน สถานที่ใช้งาน หมายเลข Analog หมายเลข Voip สายตรง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (อาจารย์ ดร.ปาณิสา คงปัญญา) ห้องคณบดี 1212 8400(cam)
นางสาวพิมพ์วดี สีที ห้องเจ้าหน้าที่โสตฯ 1205
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางสาวประภาพรรณ บัวบาง) สำนักงานคณะฯ 1201 8406
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางสาววาสนา จันทร์ดี) สำนักงานคณะฯ 1201 8402
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางอรวรรณ ดีพา) สำนักงานคณะฯ 1211 8401
ห้องปฏิบัติการคอมฯ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ 8427
ห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ (สาขาการจัดการ) ห้องพักอาจารย์สาขาการจัดการ 1208 8422
ห้องพักอาจารย์(สาขาบัญชี) ห้องพักอาจารย์สาขาบัญชี 1206 8420
ห้องพักอาจารย์ท่องเที่ยว (สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม) ห้องพักอาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1209 8423
ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ 8429
แฟ็ก ธุรการ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ ชั้น2 1213 056-717150 (FAX)
งานธุรการ สำนักงาน (นางสาวรัชนีพร ลีกีรติกุล) สำนักงานคณะฯ 1241 8428
งานธุรการ สำนักงาน (นายสรศักดิ์ พิลาเกิด) สำนักงานคณะฯ 1241 8427 056-717150 (FAX)
งานธุรการ สำนักงาน (นายอุกกฤษฎ์ จารุรัตน์จามร) สำนักงานคณะฯ 1241 8417 056-717150 (FAX)
นายสมพร แทนจำปา ห้องเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
สาขาคอมพิวเตอร์ ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 1207 8415
สาขาธุรกิจสมัยใหม่ อาคารวิทยาการจัดการ ชั้น 6 8418
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางพรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี) สำนักงานคณะฯ 1240 8405
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางสาวกัญญา สายสิงห์เทศ) สำนักงานคณะฯ 1242 8409
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางสาวสุพรรษา คำวิเศษ) สำนักงานคณะฯ 1242 8429
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางสาวเขมปัณฑา รัตนภรณ์) สำนักงานคณะฯ 1242 8421
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางโศศิษฐา แดงตา) สำนักงานคณะฯ 1240 8407
หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (นางสาวระพีพร ระวิโรจน์) ห้องหัวหน้าสำนักงานคณบดี 8403
ห้องคอมพิวเตอร์อาจารย์ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ 8415
ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะวิทยการจัดการ 1236
ห้องพักพ่อบ้าน(นายปรีชา บุญกิจ) ห้องพักพ่อบ้าน 1248
ห้องพักอาจารย์(สาขาการตลาด) ห้องพักอาจารย์สาขสการตลาด 1235 8411
ห้องพักอาจารย์(สาขาการประชาสัมพันธ์) สาขาประชาสัมพันธ์ 1214 8424
ห้องพักอาจารย์(สาขาเศรษฐศาสตร์) ห้องพักอาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ 1904 8416
ห้องพักอาจารย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ห้องพักอาจารย์ชั้น 3 1250 8413
ห้องพักอาจารย์การตลาด (สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) ห้องพักอาจารย์สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1235 8413
ห้องพักอาจารย์นิเทศศาสตร์ (ดร.ณัฐแก้ว) อาคาร คณะวิทยาการจัดการ 1216
ห้องพักอาจารย์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อาคารวิทยาการจัดการ ชั้น 5 8430
ห้องพักอาจารย์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อาคารวิทยาการจัดการ ชั้น 5 8431
ห้องแม่บ้านชั้น 2 อาคารวิทยาการจัดการชั้น 2 1246 8428
อาจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ห้องพักอาจารย์สาขาบัญชี 1249
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ชั้น 4 อาคารวิทยาการจัดการชั้น4 8408
^ Back to Top