หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ย้อนกลับ
ชื่อผู้ใช้งาน สถานที่ใช้งาน หมายเลข Analog หมายเลข Voip สายตรง
ภาษาต่างประเทศ ( ห้องพักอาจารย์ ) อาคาร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น1 ห้องภาษาอังกฤษ 4504 8511
ภาษาต่างประเทศ ( ห้องพักอาจารย์ ) อาคาร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น1 8517
ห้องพักอาจารย์ วิชาดนตรี อาคาร อเนกประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์ 5404
ห้องพักอาจารย์ วิชาดนตรี อาคาร ดนตรีสากล 5403
(ดร.วุฒิพงษ์ บัวช้อย) ชั้น4ห้องรัฐศาสตร์ 1921
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.นงลักษณ์ อานี อาคาร 2 ห้องคณบดี 8500
งานการเงินคณะมนุษยศาสตร์ฯ (เกษฟ้า กองสี) อาคาร2ห้องการเงิน 8509
งานโสตทัศนศึกษา อาคารมนุษยศาสตร์ใหม่ ชั้น 1 8515
ชติมันต์ ขุนสุข ห้องธุรการคณะ 9 5405 056717137
ผศ.อาภาภรณ์ วรรณา รอง 9 บริหาร 8511
ฝ่ายวิชาการ (อ.เครอวัลย์ อินทรสุข) รอง9วิชาการ 5411
ภาควิชานาฎศิลป์ อาคารนาฎศิลป์ 3103
รัฐประศาสนศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น4 1921 -
รัฐประศาสนศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น4 1922 -
ลัดดา ศักดิ์เศรณี ห้องธุรการคณะ 9 5405
สาขาวิชาพัฒนาสังคม (รศ.ดร.ธีระภัทรา ) ห้องพักครูสาขาวิชาพัฒนาสังคม 8530
หัวหน้าสำนักงา (วาสนา สุขประเสริฐ) หัวหน้าสำนักงาน 8505
ห้องคอมภาษาอังกฤษศูนย์ภาษา อาคาร LC ชั้น 4 8533
ห้องคอมภาษาอังกฤษศูนย์ภาษา อาคาร LC ชั้น 4 8534
ห้องคอมภาษาอังกฤษศูนย์ภาษา อาคาร LC ชั้น 4 8535
ห้องพักอาจารย์ ชั้น1 ห้องภาษาไทย 1305
ห้องพักอาจารย์ ชั้น2ห้องนิติศาสตร์ 8525
ห้องพักอาจารย์ ชั้น1ห้องบริการทรัพยากรมนุษย์ 8508
ห้องพักอาจารย์ อาคารพัฒนาสังคม 1322 8530
ห้องพักอาจารย์ อาคารพัฒนาสังคม 8529
ห้องพักอาจารย์ ชั้น 1 ห้องการบริการงานท้องถิ่น 1327
ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 ห้องรัฐศาสตร์ 1926
ห้องพักอาจารย์ อาคารศิลปกรรม 8527
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคม อาคารพัฒนาสังคม 1306 8528
อาจารย์จิรโรจน์ บุญราช ชั้น1ห้องรัฐประศาสนศาสตร์ 8507
^ Back to Top