หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ย้อนกลับ
ชื่อผู้ใช้งาน สถานที่ใช้งาน หมายเลข Analog หมายเลข Voip สายตรง
งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม(ฝ่ายอาคาร) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 6411
ป้อมยามทางเข้า ประตู1 ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย 5555
ร้านค้า สหกรณ์มหาวิทยาลัย ร้านค้า สหกรณ์มหาวิทยาลัย 5503
ห้องออกกำลังกาย โรงยิมส์ โรงยิมส์ 6417
งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม (นางสังวาน ฉิมคง) อาคารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ชั้น2 7713
งานซ่อมบำรุงระบบประปา โรงกรองน้ำประปา 6405
งานบริหารและธุรการ(นางสาวกัลยาพรรณ เกิดเดช) งานบริหารและธุรการ 1142
งานบริหารและธุรการ(นางสาวขนิษฐา ขันตี) งานบริหารและธุรการ 1111 7209 056717109
งานบริหารและธุรการ(นางสาวพุทธิดา ขุนเทพ) งานบริหารและธุรการ 1111 7207 056717109
งานบริหารและธุรการ(นายณฐพล น้อยเอี่ยม) งานบริหารและธุรการ 1142
งานบริหารและธุรการ(นายวิศิษฏ์ จันทร์ตั้ง) งานบริหารและธุรการ 1123 7208
งานโสตทัศนศึกษา (ชัยวัช เจริญพร้อม) อาคารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ชั้น2 7711
นางสาวจะสิทธิ์พร นามวงศ์ งานคลัง 1125 7302 056717133
นางสาวจารุวรรณ พรมสุข งานคลัง 7301
นางสาวถนิม สกุลมา งานคลัง 1139 7303
นางสาวบุญเรือง สายคำหน่อ งานคลัง 1125
นางสาวพิมพ์ชนก คำเหมือง งานคลัง 1141 056741334
นางสาวรุศดา พรรณรัตนชัย งานคลัง 1126
นางสาวอุษา เดชสำรี งานคลัง 1126 056717133
นางสุทธิดา พาเวียง งานคลัง 1127 056717133
นายบุญเลิศ อัตตะชีวะ งานคลัง 1141 7300
นายวิศิษฏ์ จันทร์ตั้ง งานบริหารและธุรการ 6400
ฝ่าย พยาบาล อาคาร พยาบาล 6415
ฝ่ายซ่อมบำรุง โรงซ่อมบำรุง (หน้าบ้านพักอธิการบดี) 5505
ฝ่ายยานพาหนะ อาคารโรงเก็บ ยานพาหนะ 6409
วิศวกรโยธา (คุณไพศาล ยี่คิ้ว) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 6403
หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (คุณสหพรรณ อาวรณ์) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 6401
หน่วยสารบรรณและบุคคล (คุณนันทพร ทองจิตติ) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 6402
ห้องผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ อาคารชั่วคราว (ข้างสหกรณ์) 5501
^ Back to Top