หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ย้อนกลับ
ชื่อผู้ใช้งาน สถานที่ใช้งาน หมายเลข Analog หมายเลข Voip สายตรง
งาน กยศ. (ห้องเบอร์ 2) อาคารกองพัฒนานักศึกษา 5103 6506 -
งานการเงิน (ห้องเบอร์ 9) อาคารกองพัฒนานักศึกษา 6513 -
งานกิจกรรม 1 (ห้องเบอร์ 5) อาคารกองพัฒนานักศึกษา 6505 -
งานกิจกรรม 2 (ห้องเฟรนด์) อาคารกองพัฒนานักศึกษา 6507 -
งานทุนนักศึกษา (ห้องเบอร์ 6) อาคารกองพัฒนานักศึกษา 5110 6502 -
งานธุรการ (ห้องเบอร์ 1) อาคารกองพัฒนานักศึกษา 6501 056-717144
งานประกันคุณภาพ (ห้องเบอร์ 4) อาคารกองพัฒนานักศึกษา 6512 -
งานหอพัก (ห้องเบอร์ 5) อาคารกองพัฒนานักศึกษา 5115 6508 -
งานแผนงาน (ห้องเบอร์ 3) อาคารกองพัฒนานักศึกษา 5111 6503 -
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา (ห้องเบอร์ 10) อาคารกองพัฒนานักศึกษา 6511 -
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 6500(cam) -
โทรสาร (FAX) อาคารกองพัฒนานักศึกษา 5120 6504 -
^ Back to Top