หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ย้อนกลับ
ชื่อผู้ใช้งาน สถานที่ใช้งาน หมายเลข Analog หมายเลข Voip สายตรง
นายกสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น2 7003 -
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคารสำนักงานอธิการบดี เดิม ชั้น2 1199
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 7012(cam) 056-717100 ต่อ 5112
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น3
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 7014(cam)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสภาและเลขานุการ อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3 1140 7013(cam)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น3 1108
รองอธิการบดีฝ่ายนิติกรและการจัดการสถานศึกษานอกสถานศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น2 1131 0-5671-7165
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น3 7005(cam) 056-717102
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบาย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น3 1106 7009(cam) 056-717106
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น3
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น3 1103 7006(cam) 056-717103
อธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น2 1101,1104 7001(cam) 056-717101
เลขาหน้าห้องอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น2 7002 (cam)
โทรสาร (FAX) หน้าห้องอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น2 2233 056-717158 (Fax)
^ Back to Top