หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ย้อนกลับ
ชื่อผู้ใช้งาน สถานที่ใช้งาน หมายเลข Analog หมายเลข Voip สายตรง
ตรวจสอบภายใน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM ห้องงานตรวจสอบภาพใน 1114 7601
นายวิศิษฏ์ จันทร์ตั้ง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 6400 056-717121
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น2 7207 056-717106
ศนย์การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 3206
(แฟ็ก) ธุรการกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 2222 056-717110 (FAX)
กองนโยบายและแผน (นางสาวปาริชาติ ยศปาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 1147 7600
กองนโยบายและแผน (นางสาวกัญญ์ชุลี เยาวพินด์) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 1146 7603
กองนโยบายและแผน (นางสาวศิรินภา จั๋นโปแว่น) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 1145 -
กองนโยบายและแผน (นางสาวไพรินทร์ เดชะ) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 1145 - -
กองนโยบายและแผน (นางสุวรรณี พุฒตรง) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 1146 - -
กองนโยบายและแผน (นางอรพรรณ ลาย) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 7605
กองนโยบายและแผน (นายพงษ์ศิริ เกษดี) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 1145 7604
กองนโยบายและแผน (นายศุภณัฐ วิสุงเร) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 1146
กองนโยบายและแผน (นายสัพพัญญู ปิ่นพิทักษ์) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 1145 - -
งาน เลขานุการ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 1118 7708 056-717117
งานการเจ้าหน้าที่ กจ. อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 1117 7405 056-717116
งานการเจ้าหน้าที่ กจ. อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 1151 7403
งานการเจ้าหน้าที่ กจ. อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 1153 7402
งานการเจ้าหน้าที่ กจ. (พี่ตุ๋ม) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 7408
งานการเจ้าหน้าที่ กจ. (ศิริชัย ตาลสุก) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 1150 7400
งานคลัง (งานบัญชี) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1127 7301 056-717133
งานคลัง (จ่ายเงินงบประมาณ/งบนอก) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1141 7300 -
งานคลัง (เคาร์เตอร์/ตรวจเอกสาร) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1125 7302
งานประกันคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 1152 7602 -
งานประกันคุณภาพ (นางสาวสุจิตรา จุ้ยวอน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 1113 7607
งานประกันคุณภาพ (นางสาวอารีรัตน์ ใจหนัก) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 1113
งานประกันคุณภาพ (นางสาวเนตรพิศ ศรีบุปผา) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 1113
งานประกันคุณภาพ (นางอาทิตยา ฉิมมา) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 1113
งานประชุมและพิธิการ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น M 7200 0-5671-7162
งานฝังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง (นางสาวนงเยาว์ บุณยรัตพันธุ์) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 2502
งานฝังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง (นายชาตรี บุญจันทร์) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 2502
งานฝังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง (นายดลชัย อ่อนลา) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 2502
งานพัสดุ (น.ส สันนภา,นายณัฐพงช์,นายกิตติศักดิ์) อาการสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ห้องงานพัสดุ 1116 7500
งานพัสดุ น.ส สุภารัตน์ อาการสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ห้องงานพัสดุ 1115 7501 056-717115
งานพัสดุ(นาง วริญญา) อาการสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ห้องงานพัสดุ 7203
งานสวัสดิการและทรัพย์สิน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 1222 7205
ธุรการกลาง (นางสาวขนิษฐา ขันตี) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1111 7209 056-717109
นางสาวกัลยาพรรณ เกิดเดช อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1142
นางสาวอำภาพร นาคเพชร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 1112 - 056-717112
ประชาสัมพันธ์ อาคารงานประชาสัมพันธ์ 1119 7100(cam) 056-717118
ประชาสัมพันธ์ อาคารงานประชาสัมพันธ์ 1999 7101 -
ผุ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น3 1102 7008
ฝ่ายนิติกร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 7401
สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัย FM106.25Mhz อาคารงานประชาสัมพันธ์ 7707 056-717125
สหกิจศึกษา สำนักงานอธิการบดี 1173 7709 056-717161
สหกิจศึกษา สำนักงานอธิการบดี 7710 056-717160
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น3 1140 7704 056-717159
หอประชุมประกายทอง หอประชุมประกายทอง
หอประชุมประกายเพชร หอประชุมประกายเพชร
หัวหน้า งานคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1139 7303
หัวหน้า งานธุรการกลาง (นายวิศิษฏ์ จันทร์ตั้ง) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1123 7208
หัวหน้ากองนโยบายและแผน(นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 1124 7606
หัวหน้างาน การเจ้าหน้าที่ กจ. อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM 3217 7404
หัวหน้างานพัสดุ (นส.สุภารัตน์,นส.เบญภัทร์) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1115 7501
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ห้องประชุมชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 1160 -
ห้องแม่บ้านชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ช้ัน 2 1137
เลขาหน้าห้องอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น2 1109 7201 056-717107
โครงการพัฒนาสถาบันภาษา อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น4 5534 8534 056-717168 (โทรสาร)
โอเปอเรเตอร์ อาคารงานประชาสัมพันธ์ 0 056-717100
^ Back to Top